Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bologna Süreci

Çalışma Planı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
2013  YILI BEK VE ADEK ÇALIŞMA TAKVİMİ
Konu Yapılacak İşlemler Sorumlu Birim/ler İşlemin Tamamlanma Tarihi
Diploma Eki Diploma Ekinde yer alacak bilgilerin sağlıklı girilmesi için ÇOMÜ Eğitim Bilgi sistemindeki bilgilerin eksiksiz sisteme (Eğitim Bilgi sistemine girilmesi)
Öğrenciye ilişkin bilgiler de (özellikle aldığı ödül varsa, değişim programına katılmışsa “Additional Information” başlığı altında yer alacak.
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı/Fakülteler Yüksekokullar/Enstitüler ECTS Koordinatörleri 20 Mayıs 2013
AKTS/ECTS Eğitim Bilgi Sisteminde İngilizce ve Türkçe olarak program bilgilerinin eksiksiz girilmesi ve güncellemelerin yapılması Fakülteler/ Yüksekokullar/Enstitüler ECTS Koordinatörleri 20 Mayıs 2013
Ders Tanıtım Bilgilerinde 2012 değerlendirme raporları çerçevesinde güncelleme ve düzeltmenin yapılması, İşlemin Sahibi: Her bir dersin ders sorumlusu öğretim elemanları 20 Mayıs 2013
Kontrollerin Yapılması:ECTS Koordinatörleri, Program Başkanları, Fakülte Dekanları ve Yüksekokul/Enstitü Müdürleri  25 Mayıs 2013
İşlemin Sonuçlandırılıp raporun ÇOMÜ BEK Komisyonuna iletilmesi – Fakülte Dekanları ve Yüksekokul/Enstitü Müdürleri  28 Mayıs 2013
Ulusal Ajansa ECTS Label için ilk başvurunun yapılması ÇOMÜ ECTS Koordinatörü – ÇOMÜ Rektörü 1 Haziran 2013
Ulusal Ajanstan Bologna Uzmanlarının değerlendirmesi sonrası geri Bildirim alınması ÇOMÜ ECTS Koordinatörü 25 Haziran 2013
Geri Bildirimin Paylaşımı Program Başkanları, Öğretim Elemanları, ECTS Koordinatörleri 30 Haziran 2013
Son kontrollerin yapılması ve ECTS Label için Ulusal Ajans kanalıyla Avrupa Komisyonuna Başvuru Başvuru Belgelerinin Hazırlanması Erasmus Koordinatörü - AKTS Koordinatörü- 1 Eylül 2013
  2013 ECTS Label başvurusunun değerlendirme sonuçlarının alınması AB Komisyonu - Ulusal Ajans Aralık 2013
YÖK ve diğer ortak zorunlu/seçmeli dersler YÖK Ortak zorunlu/seçmeli derslerin kodlarının birleştirilmesi ve AKTS Kredilerinin sabitlenmesi Öğrenci işleri dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi BaşkanlığıProgram Başkanları, Öğretim Elemanları, ECTS Koordinatörleri 15 Mayıs 2013
Mezunlarla İletişim Birimi Mezunlarla İletişim Biriminin oluşturulması WEB sayfasının ve Mezun Öğrenci Bilgi Sisteminin kurulması Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı,BEK ve ADEK Komisyonu, Fakülteler/Yüksekokullar/Enstitüler/ Meslek Yüksekokulları 17 Haziran 2013
ADEK 2013 Mezun olmuş, devam eden ve mezun olacak öğrencilere memnuniyet anketlerinin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi yorumlanması ve raporlandırılması ÇOMÜ ADEK Kurulu 28 Haziran 2013
  İdari ve akademik personel memnuniyet anketlerinin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi yorumlanması ve raporlandırılması ÇOMÜ ADEK Kurulu 28 Haziran 2013
  2013 yılı akademik ve idari birimlerin SWOT analizlerini yapmaları ve 2012 ile karşılaştırmalı raporlarını ADEK Kuruluna gönderilmesi Tüm Akademik ve İdari Birimler ÇOMÜ ADEK Kurulu 28 Haziran 2013
  Akademik ve idari birimlerin 2013 stratejik hedeflerin ADEK başlıkları (Eğitim-Öğretim, Araştırma, Yönetişim, Yönetim Süreçleri ve İdari Hizmetler, Toplum ve Sektörlerle İlişkiler ve Uluslararası İlişkiler) altında hazırlanması ve 2012 stratejik hedefleri ile karşılaştırılması hazırlanan raporun ADEK Kuruluna gönderilmesi Tüm Akademik ve İdari BirimlerÇOMÜ ADEK Kurulu 15 Temmuz 2013
  2013 ADEK Çalışma Raporunun Hazırlanması ve Üniversite Senatosuna sunulması ADEK Kurulu- Genel Sekreterlik 16 Ağustos 2013